vår personal kan sin uppgift

Hos SOB har all personal genomgått adekvat utbildning och de är väl insatta i sina befogenheter och vilket ansvar detta innebär.

Kontinuerligt bedrivs kompetensutveckling och vidareutbildning både utefter kunders önskemål och för att möta nya förutsättningar i omvärlden.
 

personalen är vår viktigaste resurs

Personalen är vår viktigaste resurs och vi är angelägna om att erbjuda våra medarbetare en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska uppleva meningsfullhet, delaktighet och social gemenskap på sin arbetsplats.

Utbildning
SOB AB anställer enbart utbildad och certifierad personal som väktare och ordningsvakter. Rekryterade väktare ska ha genomgått väktarutbildning Vu 1 och Vu 2 samt oftast kompletterad med Vu3.

SOB eftersträvar att få "rätt man på rätt plats" och ser med fördel att personalen har lokal anknytning. Det kan innebära god lokal- och personkännedom. Våra rekryteringsansvariga har en gedigen erfarenhet inom bevaknings- och säkerhetsområdet och SOB, söker hela tiden nya metoder för att finna rätt person till varje specifikt uppdrag. Vår styrka är att vi hela tiden utvecklar vår personal på olika arbetsplatser, i skiftande miljöer med varierande stressfaktorer. Vi lär känna personalen och deras egenskaper, allt för att i slutändan kunna erbjuda rätt person som kan bemöta kraven på arbetsplatsen. Samtidigt skapar vi en värdefull bas och rutiner för en effektiv rekrytering av bevakning och säkerhetspersonal till våra kunder.

Fortbildning av anställd personal är ett krav för att väktaren, ordningsvakten ska få behålla sin certifiering. Detta innebär att fortbildningsplan finns för varje väktare. SOB använder sig av Länsstyrelsens godkända utbildningsföretag (BYA väktarskolan) och polisen avseende vidare- och fortbildning.

Samtlig personal har väktarutbildning enligt Länsstyrelsens regler.
Personalen vidareutbildas kontinuerligt och minst vart 4: år för att kunna behålla sin behörighet, kompetens och för att ha så professionell kunskap som möjligt. Den obligatoriska utbildningen innehåller bl.a.:

  • Förstahjälpen (HLR)
  • Brandsläckning

Utöver de obligatoriska utbildningarna så jobbar vi ständigt med internutbildning, för t.ex: konflikthantering, etik och moral, krisberedskap, riskanalys, störningsjour, fastighetsjour och arbetsmiljö.

Störningsjour
Vid störningsjour är samtliga personal utbildade och följer vid eventuell åtgärd i enlighet med RPS föreskrifter (RPSFS 2009:18 FAP 579-2, 2 kap. 14 § allmänna råd, tredje stycket) ska denna åtgärd genomföras av minst två (2) arbetstagare.

Bevakning
Vid bevaknings- och jourtjänster används enbart personal som har special utbildning och fallenhet för denna typ av uppdrag. Social kompetens, hänsynsfullhet, trygghetsingivelse och liknande är ett måste för personalen i dessa uppdrag.

Personal godkänd av Länsstyrelsen
Vid anställning av all personal har vi som rutin att utföra utdrag från belastningsregistret. Alla SOB anställda är även godkända hos Länsstyrelsen.

Företagslegitimation
All personal hos SOB AB bär företagslegitimation tillverkad enligt Svensk Standard SS 614314.

Uniform och utrustning
All tjänstegörande personal hos SOB AB bär auktorisationsmyndighetens godkänd uniform och nödvändig utrustning. Beroende på objektsbaserade riskbedömningen ska SOB AB utrusta de anställda väktare med den skyddsutrustning som arbetet kräver, t.ex. skyddsvästar, skyddsskor, handfängsel, gummibatong alt. ASP och/eller knivhandskar.