Personal

VÅR PERSONAL KAN SIN UPPGIFT
Hos SOB har all personal genomgått adekvat utbildning och är väl insatta i sina befogenheter samt vilket ansvar dessa innebär. Vi bedriver kontinuerligt kompetensutveckling och vidareutbildning både utefter våra kunders önskemål och för att möta nya förutsättningar i omvärlden.
SOB om oss - personal
Personalen är vår viktigaste resurs

Vår personal är vår viktigaste resurs och vi är angelägna om att erbjuda våra medarbetare en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska uppleva meningsfullhet, delaktighet och social gemenskap på sin arbetsplats.

Utbildning
SOB AB anställer enbart utbildad och certifierad personal som väktare och ordningsvakter. Rekryterade väktare ska ha genomgått väktarutbildning VU1 och VU2 samt oftast kompletterad med VU3.

Rätt person på rätt plats
SOB eftersträvar att få ”rätt person på rätt plats” och ser med fördel att personalen har lokal anknytning exempelvis genom god lokal- och personkännedom. Våra rekryteringsansvariga, som har en gedigen erfarenhet inom bevaknings- och säkerhetsområdet och SOB, söker hela tiden nya metoder för att finna rätt person till varje specifikt uppdrag. Vår styrka är att vi hela tiden utvecklar vår personal på olika arbetsplatser, i skiftande miljöer med varierande stressfaktorer. Vi lär känna personalen och deras egenskaper, allt för att i slutändan kunna erbjuda rätt person som kan bemöta kraven på arbetsplatsen. Samtidigt skapar vi en värdefull bas och rutiner för en effektiv rekrytering av bevakning och säkerhetspersonal till våra kunder.

Fortbildning
Fortbildning av anställd personal är ett krav för att väktaren eller ordningsvakten ska få behålla sin certifiering. Detta innebär att fortbildningsplan finns för varje väktare. Vi på SOB använder oss av Länsstyrelsens godkända utbildningsföretag (BYA Väktarskolan) och Polisen i vår vidare- och fortbildning.

Väktarutbildning enligt Länsstyrelsens regler
Samtlig personal har väktarutbildning enligt Länsstyrelsens regler. Personalen vidareutbildas kontinuerligt och minst vart fjärde år för att kunna behålla sin behörighet, kompetens och för att ha så professionell kunskap som möjligt. Den obligatoriska utbildningen innehåller bland annat Första hjälpen (HLR) och brandsläckning.

Internutbildning
Utöver de obligatoriska utbildningarna jobbar vi ständigt med internutbildning inom exempelvis konflikthantering, etik och moral, krisberedskap, riskanalys, störningsjour, fastighetsjour och arbetsmiljö.

Störningsjour
Vid störningsjour är samtlig personal utbildad och vid eventuell åtgärd i enlighet med RPS föreskrifter (RPSFS 2009:18 FAP 579-2, 2 kap. 14 § allmänna råd, tredje stycket) ska denna åtgärd genomföras av minst två (2) arbetstagare.

Bevakning
Vid bevaknings- och jourtjänster används enbart personal som har specialutbildning och fallenhet för denna typ av uppdrag. Social kompetens, hänsynsfullhet, trygghetsingivelse och liknande är ett måste för personalen i dessa uppdrag.

Personal godkänd av Länsstyrelsen
Vid anställning av all personal har vi som rutin att utföra utdrag från belastningsregistret. Alla SOB-anställda är även godkända hos Länsstyrelsen.

Företagslegitimation
All personal hos SOB bär företagslegitimation tillverkad enligt Svensk Standard SS 614314.

Uniform och utrustning
All tjänstegörande personal hos SOB bär av auktorisationsmyndigheten godkänd uniform och nödvändig utrustning. Beroende på den objektbaserade riskbedömningen ska vi utrusta varje anställd väktare med den skyddsutrustning som arbetet kräver, exempelvis skyddsvästar, skyddsskor, handfängsel, gummibatong alternativt ASP och/eller knivhandskar.